Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 4

4. Renowacja boiska "Górka"


Lokalizacja projektu

Boisko treningowe "Górka" znajdujące się za płytą główną na stadionie przy ul. Warszawskiej 15 na działce nr 7419/2 w Łukowie.

Opis projektu

Boisko treningowe "Górka" jest ważnym miejscem dla rozwoju sportowych umiejętności łukowskiej młodzieży. To miejsce, na którym w okresie od wiosny do jesieni codziennie odbywają się treningi najmłodszych grup piłkarskich z naszego miasta. Obecnie stan techniczny boiska pozostawia wiele do życzenia i nie pomaga w rozwoju i umacnianiu piłkarskich talentów. Według opinii zawodników, obecne boisko swoim wyglądem odstrasza młodych piłkarzy. Liczne kretowiska, nierówności terenu oraz brak oświetlenia powoduje, że liczba osób trenujących w tym miejscu stale się zmniejsza.

Dlatego proponuję wprowadzić do budżetu obywatelskiego wykonanie następujących czynności:

- wykonanie automatycznego nawodnienia -  wdrożenie takiego systemu pozwoli utrzymać poziom wilgotności trawy na odpowiednim poziomie sprzyjając jej rozwojowi. Ponadto pozwoli zaoszczędzić wodę wykorzystywaną do podlewania oraz czas pracy pracowników Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łukowie, którzy w sezonie letnim muszą codziennie rozciągać sprzęt do nawodnienia.

- wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych  - po szczegółowej analizie stanu boiska przez profesjonalną firmę zajmującą się pielęgnacją płyt piłkarskich, zaleca się wykonanie kilku głębokich zabiegów pielęgnacyjnych, polegających na wykonaniu oprysku na krety, czesaniu, piaskowaniu, dosiewaniu brakującej trawy bez konieczności niszczenia obecnej nawierzchni. Dzięki takim działaniom, możliwa jest renowacja boiska przy nakładzie znacznie mniejszych kosztów.

- wykonanie oświetlenia boiska - zgodnie z projektem przygotowanym przez firmę EL-Projekt mgr inż. Konrad Wereszczyński na zlecenie Miasta Łuków pod tytułem "Budowa kablowej linii oświetlenia wraz z zasilaniem, wolnostojącymi masztami oświetleniowymi i złączami kablowymi" z grudnia 2020 roku. To konieczna inwestycja, umożliwiająca trenowanie na dobrze przygotowanej nawierzchni również w godzinach wieczornych. Dodatkowo takie oświetlenie pozwoli odciążyć nowo powstałe boiska przy ul. Browarnej, które są nadmiernie eksploatowane w okresie wczesnej wiosny i późnej jesieni. Niestety tylko w/w boiska w Łukowie są obecnie oświetlone.

Powyższa inwestycja będzie impulsem do rozwoju nowych piłkarskich talentów, będzie również znaczącą zachętą dla młodzieży ze szkół podstawowych do podjęcia większej aktywności sportowej. Propagowanie wszelkich aktywności sportowych w czasie pandemii, w warunkach ciągle powtarzającego się nauczania zdalnego, bądź hybrydowego to szansa dla młodych ludzi na rozwój fizyczny oraz umacnianie swojej kondycji. Nie jest tajemnicą bowiem, iż aktywność fizyczna przyczynia się do budowania odporności i umacniania kondycji zdrowotnej młodych ludzi.

Uzasadnienie realizacji projektu

Korzyści z inwestycji:

- mieszkańcy Łukowa trenujący w klubach sportowych Orlęta Łuków oraz AMPLUS Łuków (około 500 zawodników) otrzymają warunki zbliżone do warunków w jakich trenują ich rówieśnicy z innych miast.

- Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie nie będzie musiał w sezonie letnim (najbardziej pracowitym sezonie) angażować swoich pracowników do systematycznego podlewania w/w boiska treningowego. Ponadto automatyczny system nawadniania to duża oszczędność wody. Działa on bowiem w nocy i zużywa mniej wody od klasycznego systemu podlewania wody wężami.

- boiska treningowe za OSIRem nie będą tak intensywnie eksploatowane, w wyniku czego młoda trawa na tych boiskach będzie miała szansę na "regenerację".

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Analiza gleby500 zł
2Wertykulacja4 500 zł
3Areacja bolcem pełnym5 000 zł
4Piaskowanie9 000 zł
5Dosiew trawy7 000 zł
6Zastosowanie preparatu chemicznego na krety800 zł
7Program nawożenia9 000 zł
8Budowa automatycznego nawodnienia90 000 zł
9Budowa kablowej linni oświetlenia wraz z zasilaniem33 000 zł
10Budowa wolnostojących masztów oświetleniowych ze złączami kablowymi140 000 zł
Łącznie: 298 800 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Renowacja boiska "Górka"

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 206/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Urząd Miasta Łuków przedstawia następujące informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych klientów:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Łuków z siedzibą w Łukowie, ul. Piłsudskiego 17 reprezentowany przez Burmistrza Łukowa p. Piotra Płudowskiego.
  2. Inspektorem Ochrony Danych jest Łukasz Kuśmierczak, adres e-mail: iod@um.lukow.pl, zastępcą Inspektora Ochrony Danych jest Alicja Miszta, adres e-mail: iod@um.lukow.pl.
  3. Biorąc pod uwagę wskazaną poniżej podstawę prawną dane osobowe przetwarzane będą w celu: - wypełniania obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa - art. 6 ust. 1 lit. c  Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679, - realizacji prawnie uzasadnionego interesu Urzędu Miasta Łuków polegającego na ewentualnym dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami - art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679.
  4. Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być przekazywane do następujących podmiotów: operatorom pocztowym i kurierom, firmom dostarczającym oprogramowanie elektroniczne do realizacji zadania publicznego, firmy obsługującej pocztę elektroniczną, uprawnionym organom państwowym i publicznym, bankom.
  5. Podawane dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne do dochodzenia roszczeń.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zadania publicznego na rzecz klienta usług. W przypadku niepodania przez klienta danych osobowych Urząd Miasta Łuków nie będzie mógł świadczyć usług Klientowi.