Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 6

6. ŚCIEŻKA EDUKACYJNA DO NAUKI JAZDY I PROWADZENIA WÓZKA INWALIDZKIEGO


Skrócony opis

Na ścieżce będą przygotowane takie elementy jak: krawężniki, dukt leśny, drzwi wahadłowe, nierówności (piasek, żwir, bruk, dziury), schody (zarówno zjazd jak i wjazd po schodach) oraz pochylnia (nauka wjazdu i zjazdu z pochylni). Piktogram będzie informował o pozycji wózka względem bariery terenowej, pozycji osoby pomagającej względem wózka oraz informujący o kierunku przemieszczania się.

Opis projektu

Ścieżka edukacyjna to zatem nic innego jak skomasowane bariery, jakie osoby na wózkach i ich opiekunowie napotykają codziennie na swojej drodze. Nabycie umiejętności opanowania sposobu pokonywania barier architektonicznych i własnej fizyczności to gwarancja bezpieczeństwa i zapewnienie relaksu podczas spaceru i codziennego funkcjonowania osoby niepełnosprawnej.
Edukacyjna ścieżka instruktażu poruszania się na wózku inwalidzkim mogłaby powstać w przestrzeni miejskiej, na terenie parku miejskiego w Łukowie w miejscu łatwo dostępnym dla każdego. Ścieżka  ta byłaby dedykowana  zarówno osobom z niepełnosprawnościami, jak i ich asystentom i opiekunom, ale też wszystkim zainteresowanym wiedzą o tym, z jakimi problemami borykają się na co dzień osoby niepełnosprawne i z jakimi ograniczeniami muszą się mierzyć, poruszając się w przestrzeni miejskiej. Taką świadomość wyrabia w nas tylko doświadczenie, dlatego uczniowie łukowskich szkół będą mogli odbywać ćwiczenia w ramach lekcji wychowawczych a słuchacze Studium Medycznego w Łukowie  szczególnie na kierunku Asystent Osoby Niepełnosprawnej, Opiekun Medyczny, Terapeuta Zajęciowy oraz wolontariusze będą mogli nabyć nowe umiejętności w zakresie pomocy osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich.
Ścieżka będzie mogła służyć również do praktycznej części szkoleń wolontariuszy pod kątem asystentury osób poruszających się na wózku inwalidzkim, organizowania prelekcji dla dzieci, młodzieży i dorosłych których celem byłoby zachęcenie do wolontariatu oraz przełamanie barier w integracji ze środowiskiem osób niepełnosprawnych oraz odbywania treningów samych osób z niepełnosprawnością poruszających się na wózku z niepełnosprawnością nabytą lub wrodzoną.
Celem takiego kursu dla zdrowej młodzieży szkolnej, słuchaczy Studium Medycznego i wolontariuszy jest pobudzenie ich wyobraźni na temat życia osób na wózku, co powinno skutkować większą ostrożnością podczas np. skoków na główkę do wody. Poza tym pchając wózek przez bariery będą mieli okazję wejścia w świat osób zależnych.

Sąsiedztwo Parku Miejskiego i Szpitala Powiatowego w Łukowie umożliwi korzystanie z tej ścieżki edukacyjnej Pacjentom, którzy odbywają swoje usprawnianie w Oddziale Rehabilitacji, Ośrodku Rehabilitacji Dziennej, Ośrodku Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci z Zaburzeniami Wieku Rozwojowego, Zakładzie Rehabilitacji Leczniczej (oczywiście pod opieką fizjoterapeutów i opiekunów Pacjentów).
Powstanie takiego toru będzie również wzbudzało refleksję wśród osób zdrowych, że osoby niepełnosprawne są wokół nas, że osobą niepełnosprawną można stać się w każdej chwili i osoby, które powiedzmy mogą mieć jakieś wątpliwości co do tego toru, mogą docenić to w momencie, kiedy tor będzie potrzebny np. dla kogoś z rodziny czy przyjaciół.

W Parku Miejskim w Łukowie jest bardzo piękny Skate Park, na którym zdrowe dzieci i młodzież doskonalą swoje umiejętności jazdy na rowerze, rolkach, deskorolce itp.

Sprawiedliwym wydaje się więc danie takiej możliwości osobom na wózkach inwalidzkich poprzez wybudowanie im toru przeszkód dostosowanego dla ich możliwości.
Wybudowanie barier takich jak schody, pochylnie, różne rodzaje podłoża, poręcze, drzwi, krawężniki oraz  inne utrudnienia spotykane codziennie przez osoby niepełnosprawne mogłoby być wykonane przez lokalne firmy lub przez specjalistyczne ekipy podległe Urzędowi Miasta, co w znacznej mierze obniżyłoby koszty takiej inwestycji
Istotnym elementem projektu byłyby działania  promocyjne wśród mieszkańców miasta

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Realizacja infrastruktury podobnego projektu w innych lokalizacjach (Rybnik, Kielce) 230 000 zł
2Promocja ścieżki edukacyjnej (Szpital, Szkoły, Przychodnie, Osiedla, Kościoły, Kino)30 000 zł
3Szkolenia dla uczniów, słuchaczy, wolontariuszy , opiekunów40 000 zł
Łącznie: 300 000 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
ŚCIEŻKA EDUKACYJNA DO NAUKI JAZDY I PROWADZENIA WÓZKA INWALIDZKIEGO

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 206/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Urząd Miasta Łuków przedstawia następujące informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych klientów:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Łuków z siedzibą w Łukowie, ul. Piłsudskiego 17 reprezentowany przez Burmistrza Łukowa p. Piotra Płudowskiego.
  2. Inspektorem Ochrony Danych jest Łukasz Kuśmierczak, adres e-mail: iod@um.lukow.pl, zastępcą Inspektora Ochrony Danych jest Alicja Miszta, adres e-mail: iod@um.lukow.pl.
  3. Biorąc pod uwagę wskazaną poniżej podstawę prawną dane osobowe przetwarzane będą w celu: - wypełniania obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa - art. 6 ust. 1 lit. c  Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679, - realizacji prawnie uzasadnionego interesu Urzędu Miasta Łuków polegającego na ewentualnym dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami - art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679.
  4. Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być przekazywane do następujących podmiotów: operatorom pocztowym i kurierom, firmom dostarczającym oprogramowanie elektroniczne do realizacji zadania publicznego, firmy obsługującej pocztę elektroniczną, uprawnionym organom państwowym i publicznym, bankom.
  5. Podawane dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne do dochodzenia roszczeń.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zadania publicznego na rzecz klienta usług. W przypadku niepodania przez klienta danych osobowych Urząd Miasta Łuków nie będzie mógł świadczyć usług Klientowi.