Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 4

4. Zielony Łuków - dbajmy o miejską zieleń


Skrócony opis

Aby walczyć z betonozą, negatywnymi skutkami upałów i suszą, chcemy zazielenić Łuków. Chcemy zaproponować nasadzenia dużych drzew, dających cień oraz zakup mniejszych roślin, które upiększą nasze miejsce zamieszkania. Wszystko po to, aby Łuków był bardziej zielonym miastem!

Opis projektu

Projekt zakłada:
1. Zakup krzewów oraz ok. 100 drzew o obwodzie pnia min. 10 cm wraz z systemem nawadniającym i stabilizującym oraz wymianą gruntu, kwitnących wczesną wiosną. Sugerowane drzewa to m.in. platany, jabłonie ozdobne, wiśnie ozdobne, śliwy ozdobne, robinie akacjowe, a także rodzime gatunki, takie jak: graby, jesiony, wiązy, lipy, głogi, buki.
2. Zakup nasion na stworzenie trzech wieloletnich łąk kwietnych, które już dziś cieszą łukowian i które sprawią, iż nasze miasto będzie z jednej strony piękniejsze, a z drugiej stworzy mikroklimat dla owadów takich jak pszczoły.
3. Zakup urządzeń tzw. małej architektury (m.in. donic na kwiaty, kwietników) do umieszczenia / zamontowaniana działkach miejskich.
4. Zakup rabat bylinowych, sadzonek kwiatów (np. tulipanów) do zasadzenia w reprezentacyjnych częściach Łukowa.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Zakup krzewów oraz około 100 o obwodzie pnia min. 10 cm wraz z systemem nawadniającym i stabilizującym oraz wymianą gruntu, kwitnących wczesną wiosną. Sugerowane drzewa to m.in. jabłonie ozdobne, wiśnie ozdobne, śliwy ozdobne, robinie akacjowe, a także rodzime gatunki, takie jak: graby, jesiony, wiązy, lipy, głogi, buki. Proponowane lokalizacje: m.in. park miejski, ul. Zdanowskiego, Dmocha, Dworcowa, Konstytucji Trzeciego Maja, Siedlecka, Partyzantów, Spokojna, Kresów Wschodnich i Wileńska.100 000 zł
2Zakup nasion na stworzenie trzech wieloletnich łąk kwietnych. Proponowane lokalizacje: ul. Parkowa, bulwar nad Krzną, zalew Zimna Woda.30 000 zł
3Zakup małej architektury do umieszczenia (zamontowania) na działkach miejskich (tj. donice, kwietniki).50 000 zł
4Zakup rabat bylinowych, sadzonek kwiatów (np. tulipanów) do zasadzenia m.in. na ul. Lewickiego, Placu Narutowicza i w parku miejskim.20 000 zł
Łącznie: 200 000 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Zielony Łuków - dbajmy o miejską zieleń

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 206/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Urząd Miasta Łuków przedstawia następujące informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych klientów:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Łuków z siedzibą w Łukowie, ul. Piłsudskiego 17 reprezentowany przez Burmistrza Łukowa p. Piotra Płudowskiego.
  2. Inspektorem Ochrony Danych jest Łukasz Kuśmierczak, adres e-mail: iod@um.lukow.pl, zastępcą Inspektora Ochrony Danych jest Alicja Miszta, adres e-mail: iod@um.lukow.pl.
  3. Biorąc pod uwagę wskazaną poniżej podstawę prawną dane osobowe przetwarzane będą w celu: - wypełniania obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa - art. 6 ust. 1 lit. c  Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679, - realizacji prawnie uzasadnionego interesu Urzędu Miasta Łuków polegającego na ewentualnym dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami - art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679.
  4. Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być przekazywane do następujących podmiotów: operatorom pocztowym i kurierom, firmom dostarczającym oprogramowanie elektroniczne do realizacji zadania publicznego, firmy obsługującej pocztę elektroniczną, uprawnionym organom państwowym i publicznym, bankom.
  5. Podawane dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne do dochodzenia roszczeń.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zadania publicznego na rzecz klienta usług. W przypadku niepodania przez klienta danych osobowych Urząd Miasta Łuków nie będzie mógł świadczyć usług Klientowi.