Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 3

3. EkoSłupki Sygnalizujące Jakość Powietrza w Łukowie


Skrócony opis

Świecące Ekosłupki informują mieszkańców o jakości powietrza, którym oddychają. Na bieżąco dokonują pomiarów stężenia zanieczyszczeń i za pomocą koloru emitowanego światła sygnalizują jakość powietrza. Ich zadaniem jest informowanie i podnoszenie świadomości społecznej na temat problemu zanieczyszczonego, szczególnie zimą, powietrza, oraz zachęcają do podejmowania zdrowszych wyborów.

Opis projektu

Projekt "EkoSłupki Sygnalizujące Jakość Powietrza w Łukowie" ma na celu polepszenie jakości życia mieszkańców poprzez zainstalowanie innowacyjnych EkoSłupków, które będą monitorować jakość powietrza w kluczowych punktach miasta. W obliczu narastającego problemu zanieczyszczenia powietrza, ta inicjatywa staje się nie tylko istotna, lecz także niezbędna dla zdrowia i dobrobytu naszej społeczności.

Projekt opiera się na kilku istotnych elementach. W wyznaczonych lokalizacjach, takich jak tereny szkół i przedszkoli, placówki medyczne, trasy piesze oraz obszary rekreacyjne, zostanie rozmieszczonych dziesięć EkoSłupków wyposażonych w zaawansowane czujniki. Te urządzenia będą stale monitorować poziomy zanieczyszczeń powietrza i dostarczać mieszkańcom bieżących informacji o jakości powietrza, które oddychają w danym momencie.

Czujniki te będą mierzyć różnorodne parametry, w tym pyły zawieszone PM1, PM2.5, PM10, formaldehyd oraz parametry atmosferyczne. To umożliwi pełniejsze zrozumienie stanu powietrza w naszym mieście.

Wyniki pomiarów z EkoSłupków będą komunikowane mieszkańcom poprzez zmiany kolorów światła, odzwierciedlające jakość powietrza. Światło czerwone będzie sygnalizować słabą jakość powietrza, żółte - umiarkowaną, a zielone - dobrą jakość powietrza. To umożliwi szybką reakcję na zmieniające się warunki atmosferyczne. Projekt zachęci mieszkańców do aktywności na świeżym powietrzu w okresach dobrej jakości powietrza, co pozytywnie wpłynie na zdrowie i kondycję fizyczną, a także skłoni do pozostania w domu, gdy jakość powietrza będzie odbiegać od norm.

Realizacja projektu składa się z kilku etapów. Po zidentyfikowaniu kluczowych lokalizacji, przystąpimy do instalacji 10 EkoSłupków w wybranych punktach miasta. Następnie skonfigurujemy czujniki oraz przeprowadzimy testy, aby zapewnić dokładność i niezawodność pomiarów.

Dodatkowo, w ramach projektu udostępniona zostanie aplikacja mobilna, która pozwoli podejrzeć bieżące wskazania EkoSłupków.

Projekt "EkoSłupki Sygnalizujące Jakość Powietrza w Łukowie" będzie mieć pozytywny wpływ na mieszkańców pod wieloma względami. Przede wszystkim będzie chronić zdrowie mieszkańców, dostarczając im informacji o jakości powietrza i umożliwiając unikanie zanieczyszczeń. Ponadto zwiększy świadomość społeczną dotyczącą problemu zanieczyszczenia powietrza. Mieszkańcy będą mogli szybko reagować na zmiany jakości powietrza, dbając o siebie i swoje rodziny w przypadku niezdrowego powietrza. Projekt wzmocni ekologiczną tożsamość miasta i podniesie świadomość ekologiczną całej społeczności.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
110 szt. EkoSłupek wersja PREMIUM 51 660 zł
2Montaż 10 szt. EkoSłupków18 450 zł
310 lat rocznych przeglądów serwisowych 10 EkoSłupków36 900 zł
Łącznie: 107 010 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
EkoSłupki Sygnalizujące Jakość Powietrza w Łukowie

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 206/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Urząd Miasta Łuków przedstawia następujące informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych klientów:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Łuków z siedzibą w Łukowie, ul. Piłsudskiego 17 reprezentowany przez Burmistrza Łukowa p. Piotra Płudowskiego.
  2. Inspektorem Ochrony Danych jest Łukasz Kuśmierczak, adres e-mail: iod@um.lukow.pl, zastępcą Inspektora Ochrony Danych jest Alicja Miszta, adres e-mail: iod@um.lukow.pl.
  3. Biorąc pod uwagę wskazaną poniżej podstawę prawną dane osobowe przetwarzane będą w celu: - wypełniania obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa - art. 6 ust. 1 lit. c  Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679, - realizacji prawnie uzasadnionego interesu Urzędu Miasta Łuków polegającego na ewentualnym dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami - art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679.
  4. Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być przekazywane do następujących podmiotów: operatorom pocztowym i kurierom, firmom dostarczającym oprogramowanie elektroniczne do realizacji zadania publicznego, firmy obsługującej pocztę elektroniczną, uprawnionym organom państwowym i publicznym, bankom.
  5. Podawane dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne do dochodzenia roszczeń.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zadania publicznego na rzecz klienta usług. W przypadku niepodania przez klienta danych osobowych Urząd Miasta Łuków nie będzie mógł świadczyć usług Klientowi.